<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การเกษตรผสมผสาน
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
สถาบันการศึกษา กศน. เขตประเวศ
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ หนังสือเรียนสาระทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชาการเกษตรผสมผสาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 124 หน้า จัดพิมพ์โดย บริษัท ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นหนังสือเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ปลูกฝังให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ มีเนื้อหาจำนวน 7 บท คือ บทที่ 1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูลตนเอง ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางสังคม สิ่งแวดล้อม แบบฝึกหัดทบทวน10 ข้อ และแบบทดสอบที่ 1 จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย บทที่ 2 ลักษณะและความสำคัญของการเกษตรแบบผสมผสาน บทที่ 3 หลักการและวิธีการขอการเกษตรแบบผสมผสาน บทที่ 4 การจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่สอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บทที่ 5 การใช้แรงงาน ทุน ที่ดิน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บทที่ 6 การนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาใช้ประโยชน์ บทที่ 7 ลักษณะและคุณสมบัติ ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ และทุกบทมีแบบฝึกหัดทบทวน และแบบทดสอบหลังแต่ละบท จำนวน 7 บท มีเฉลยแบบฝึกหัดทบทวนและแบบทดสอบบทที่ 1 -7 พร้อมทั้งมีหนังสืออ้างอิงจำนวน 10 รายการสำหรับให้ผู้เรียนใช้ศึกษาคว้าเพิ่มเติม จากเนื้อหาวิชาการและแบบทดสอบต่างๆที่สร้างไว้ในวิชานี้ถ้าหากผู้เรียนมีความสนใจศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็จะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2