เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การเกษตรผสมผสาน
ชื่อผู้ทำ
นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.4
ชื่อโรงเรียน
กศน. เขตประเวศ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2555
บทคัดย่อ
หนังสือเรียนสาระทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชาการเกษตรผสมผสาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 124 หน้า จัดพิมพ์โดย บริษัท ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นหนังสือเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ปลูกฝังให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ มีเนื้อหาจำนวน 7 บท คือ บทที่ 1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูลตนเอง ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางสังคม สิ่งแวดล้อม แบบฝึกหัดทบทวน10 ข้อ และแบบทดสอบที่ 1 จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย บทที่ 2 ลักษณะและความสำคัญของการเกษตรแบบผสมผสาน บทที่ 3 หลักการและวิธีการขอการเกษตรแบบผสมผสาน บทที่ 4 การจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่สอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บทที่ 5 การใช้แรงงาน ทุน ที่ดิน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บทที่ 6 การนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาใช้ประโยชน์ บทที่ 7 ลักษณะและคุณสมบัติ ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ และทุกบทมีแบบฝึกหัดทบทวน และแบบทดสอบหลังแต่ละบท จำนวน 7 บท มีเฉลยแบบฝึกหัดทบทวนและแบบทดสอบบทที่ 1 -7 พร้อมทั้งมีหนังสืออ้างอิงจำนวน 10 รายการสำหรับให้ผู้เรียนใช้ศึกษาคว้าเพิ่มเติม จากเนื้อหาวิชาการและแบบทดสอบต่างๆที่สร้างไว้ในวิชานี้ถ้าหากผู้เรียนมีความสนใจศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็จะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :