เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ชื่อผู้ทำ
นางวีรญา สีหอำไพ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านเมืองน้อย
จังหวัด
เชียงราย
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2556
บทคัดย่อ
แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่กง จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สาระที่ ๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้นักเรียนที่มีปัญหาเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของภาษา สามารถเขียนคำได้ถูกต้องและคล่องแคล่วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรักการเขียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย
แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒มีทั้งหมด ๘ เล่ม ดังนี้
๑) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑ เรื่อง แม่กง
๒) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๒ เรื่อง แม่กม
๓) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๓ เรื่อง แม่กน
๔) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๔ เรื่อง แม่เกย
๕) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๕ เรื่อง แม่กก
๖) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๖ เรื่อง แม่กบ
๗) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๗ เรื่อง แม่กด
๘) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๘ เรื่อง แม่เกอว
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :