<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางวีรญา สีหอำไพ
สถาบันการศึกษา บ้านเมืองน้อย
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่กง จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สาระที่ ๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้นักเรียนที่มีปัญหาเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของภาษา สามารถเขียนคำได้ถูกต้องและคล่องแคล่วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรักการเขียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒มีทั้งหมด ๘ เล่ม ดังนี้ ๑) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑ เรื่อง แม่กง ๒) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๒ เรื่อง แม่กม ๓) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๓ เรื่อง แม่กน ๔) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๔ เรื่อง แม่เกย ๕) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๕ เรื่อง แม่กก ๖) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๖ เรื่อง แม่กบ ๗) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๗ เรื่อง แม่กด ๘) แบบฝึกทักษะชุดที่ ๘ เรื่อง แม่เกอว
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2013-01-01
Download ไฟล์ PDF