<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางพเยาว์ ศรีจันทร์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านราม อำเภอหัวไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นที่มีประสิทธิภาพ 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบ้านราม อำเภอหัวไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ มีจำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (B) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ ระหว่าง 0.30 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test ( Dependent Samples) ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20 / 82.22 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 14.3 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.50 คิดเป็นร้อยละ 47.78 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน เท่ากับ 24.7 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.67 คิดเป็นร้อยละ 82.22 จึงสรุปว่าหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลคือค่าความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ดังมีคะแนนรวมก่อนเรียนเท่ากับมีผลคูณของจำนวนนักเรียนกับคะแนนเต็มเท่ากับ 360 มีผลรวมของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 172 และมีผลรวมของคะแนนหลังเรียน 296 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6595 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.95 สรุปว่า แบบฝึกทักษะการเขียนศัพท์คำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนได้จริงจนทำให้ผลการเรียนของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF