เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลขสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ
ชื่อผู้ทำ
นางสุทธินันท์ จินนุพงศ์
ชื่อตำแหน่ง
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ได้รับ
ครูดีเด่นภาษาต่างประเทศ
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข ทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อำเภอจุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตัวเลข แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 แผน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลขและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หาประสิทธิภาพของ แบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลขด้วยวิธีE1/E2 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจด้วยวิธีการหาความมั่นคงที่ภายในจากสูตรสัมสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข ด้วยเทคนิค25%กลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข สูตรKR-20 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบที (t-test) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD )ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 81.58/87
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จากการที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับตัวเลข ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีได้แก่ข้อ3,4,5,6,7,8และ9และมีความพึงพอใจในระดับดีมากได้แก่ข้อ1,2และข้อ10
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :