เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำ
นางวรรณา คำดี
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
2552
บทคัดย่อ
การศีกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเ รื่อง ประวัติ
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
คือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 3 ตอน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t - test (Dependent
Sample)
ผลจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.28/
83.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่
ในระดับมากที่สุดDownload ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :