<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางวรรณา คำดี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ การศีกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเ รื่อง ประวัติ พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ใน การศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 3 ตอน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t - test (Dependent Sample) ผลจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.28/ 83.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF