<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางพัชรี แดนไธสง
สถาบันการศึกษา ประทาย
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา นางพัชรี แดนไธสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนจาก การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling)โดยการจับสลากห้องเรียน โรงเรียนประทายมีการจัดห้องเรียนแบบคละกัน ระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 เป็นเครื่องมือในการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพและเก็บข้อมูล 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.50 ถึง 0.79 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร E1 / E2 , หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (E.I.) คำนวณ ตามวิธีของกูดแมน,เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ ,การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ t – test ผลการศึกษา พบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.53/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ .6000 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.00 4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF