เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
ชื่อผู้ทำ
นางพัชรี แดนไธสง
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
ประทาย
จังหวัด
นครราชสีมา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา นางพัชรี แดนไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนจาก การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling)โดยการจับสลากห้องเรียน โรงเรียนประทายมีการจัดห้องเรียนแบบคละกัน ระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 เป็นเครื่องมือในการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพและเก็บข้อมูล 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.50 ถึง 0.79 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ข้อ


การวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร E1 / E2 , หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (E.I.) คำนวณ ตามวิธีของกูดแมน,เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ ,การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ t – test

ผลการศึกษา พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.53/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ .6000 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.00
4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :