เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำ
นายสุรไกร ไกรศรีทุม
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
จังหวัด
หนองบัวลำภู
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2555
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นายสุรไกร ไกรศรีทุม
ปีที่รายงาน 2555

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 ที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ จำนวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิจัย ปรากฏผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.70/86.56 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
2. พัฒนาการทักษะงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง23101 งานอาชีพ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.38
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :