<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุรไกร ไกรศรีทุม
สถาบันการศึกษา สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายสุรไกร ไกรศรีทุม ปีที่รายงาน 2555 บทคัดย่อ รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 ที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย ปรากฏผลดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง 23101 งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.70/86.56 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 2. พัฒนาการทักษะงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความคิดเห็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2555 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง23101 งานอาชีพ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.38
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1