<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน จันทร์ฉาย ศรีธนะ
สถาบันการศึกษา บ้านแม่ทะลาย
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1