ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน
จันทร์ฉาย ศรีธนะ
สถาบันการศึกษา
บ้านแม่ทะลาย
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
ชีววิทยา
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF