เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้ทำ
นางสาวรัศนี วิบูลย์กุล
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
จังหวัด
อุดรธานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา นางสาวรัศนี วิบูลย์กุล
ปีที่ศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว(One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88/81.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 และนักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังจากการเรียนรู้ตามแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.1Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :