<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวรัศนี วิบูลย์กุล
สถาบันการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางสาวรัศนี วิบูลย์กุล ปีที่ศึกษา 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว(One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88/81.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 และนักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังจากการเรียนรู้ตามแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things around me กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.1
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF