<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสุพรรณี เจริญผล
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 32 ข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.50-0.83 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.26-0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.47 - 0.83 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.33-0.60 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 27 ข้อมีค่าความเชื่อมั่น 0.97 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสรออ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.85/81.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.52
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF