เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ชื่อผู้ทำ
นางสุพรรณี เจริญผล
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
2554
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแสรออ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 32 ข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.50-0.83 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.26-0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.47 - 0.83 ค่าอำนาจจำแนก (r)
ตั้งแต่ 0.33-0.60 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 27 ข้อมีค่าความเชื่อมั่น 0.97
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสรออ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.85/81.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.52
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :