<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน ถาวร คมวิชายั่งยืน
สถาบันการศึกษา สุรนารีวิทยา ๒
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ43101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยสาระพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ43101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน มีวิธีดำเนินการ โดยมีการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะและทำการทดสอบหลังเรียน ใช้เวลาในการเรียน การสอน จำนวน 18 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วทำการสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะและทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ใช้การทดสอบค่าที แบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (Paired samples t-test) สรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (E1 / E2) มีค่าเท่ากับ 80.56/81.75 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจในการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF