เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำ
ถาวร คมวิชายั่งยืน
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
สุรนารีวิทยา ๒
จังหวัด
นครราชสีมา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
2555
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ43101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยสาระพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ43101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน มีวิธีดำเนินการ โดยมีการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะและทำการทดสอบหลังเรียน ใช้เวลาในการเรียน การสอน จำนวน 18 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วทำการสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะและทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ใช้การทดสอบค่าที แบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (Paired samples t-test)


สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (E1 / E2) มีค่าเท่ากับ 80.56/81.75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจในการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :