<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางมุกดา กันทะวิน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน-หลังเรียน ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย คู่มือและแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละ สรุปผลการศึกษา 1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7712 คิดเป็นร้อยละ 77.12 แสดงว่า คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิผล ร้อยละ 77.12 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ข้อที่ 1 ที่ว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าตั้งแต่ 0.60 หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย พบว่า ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมหลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.88) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.96) โดยมีค่าผลต่างหรือค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 0.91 (ร้อยละ 30.43) ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาข้อ 2 ที่ว่า ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อพิจารณารายทักษะก็พบในลักษณะเดียวกัน คือ ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการวัด ผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรม ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF