เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่อผู้ทำ
นางมุกดา กันทะวิน
ชื่อตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
จังหวัด
เชียงราย
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน-หลังเรียน ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย คู่มือและแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละ
สรุปผลการศึกษา
1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7712 คิดเป็นร้อยละ 77.12 แสดงว่า คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิผล ร้อยละ 77.12 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ข้อที่ 1 ที่ว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าตั้งแต่ 0.60 หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย พบว่า ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมหลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.88) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.96) โดยมีค่าผลต่างหรือค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 0.91 (ร้อยละ 30.43) ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาข้อ 2 ที่ว่า ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อพิจารณารายทักษะก็พบในลักษณะเดียวกัน คือ ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการวัด ผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรม ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :