<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลก Kasem Art Model
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายเกษม ปุ่นอุดม
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา
บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดกิจกรรมค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลก รูปแบบKasem Art Model ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลก2) เพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลก รูปแบบ Kasem Art Model และ 3) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกรูปแบบ Kasem Art Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กลุ่มโรงเรียนใจสมาน (เดิม)และโรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกของผู้เรียน 2) แบบรายงานความพร้อมในการปฏิบัติงาน/โครงการ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลก จำนวน 1 ฉบับ และ 4) แบบประเมินผลงานทางศิลปะ 3 ฉบับ ประกอบด้วยแบบทดสอบภาคทฤษฎี แบบสังเกตการร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกและ แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติของผู้เรียนที่ร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ (Frequency)ร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเปรียบเทียบ t-test(t-test dependent) ผลการศึกษาพบว่า 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม ซึ่งเป็นการประเมินความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกของผู้เรียน พบว่า ถ้ามีการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะกับชีวิตขึ้น โดยผู้เรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ถ้ามีการจัดกิจกรรมค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลก โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรใช้เวลา 1 วัน โดยผู้เรียนส่วนใหญ่วนมีความคิดเห็นว่าควรใช้วัดหรือสถานที่ที่ไม่ใช่โรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรม โดยเนื้อหาที่ผู้เรียนอยากเรียนมากที่สุดคือ การวาดรูประบายสี ผู้เรียนอยากให้คุณครูที่สอนศิลปะที่โรงเรียนอื่น ๆ มาเป็นวิทยากร ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการใส่ชุดพลศึกษามาร่วมกิจกรรม และกิจกรมที่จัดขึ้นจะต้องมีทั้งการนั่งฟังครูสอนและฝึกปฏิบัติ และต้องการแบ่งกลุ่มโดยเลือกกลุ่มตามใจชอบ ส่วนวิธีการประเมินที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุดคือ การตรวจผลงานที่ทำ 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเพื่อศึกษาความพร้อมและความเหมาะสมของทรัพยากรที่ ใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา และสถานที่นั้น ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกสรุปได้ว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการมีความเหมาะสม และพอเพียงที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ และมีผลให้โครงการสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายได้ แต่ในส่วนของงบประมาณสนับสนุนหากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจะทำให้การดำเนินการของโครงการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จากการประเมินปัจจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวางแผนโครงการค่ายศิลปะกับชีวิต ครั้งที่ 1 ได้ว่า เป็นโครงการที่มีหลักการชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นที่เข้าใจชัดเจนในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้โครงการนี้ยังเตรียมการระบบงาน การจัดการ และการกำหนด จัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความสามารถ เอื้อให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ไม่ยากนัก การจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการมีความชัดเจน รวมทั้งผู้ปฏิบัติมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในด้านการประสานงาน นิเทศ ติดตามผลโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยโรงเรียนควรดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะในปีการศึกษานี้ แต่ควรจะดำเนินการในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงมีของนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 3. ผลการจัดกิจกรรมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกรูปแบบ Kasem Art Model ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 1.การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องในกระบวนการดำเนินโครงการ มุ่งประเมินความพึงพอใจในการร่วมโครงการในขั้นตอนการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะกับชีวิต ครั้งที่ 1 มีความพึงพอใจการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความ พึงพอใจการดำเนินโครงการในด้านการประเมินผลสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการดำเนินการ และด้านการวางแผน ตามลำดับ ด้านการวางแผน ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกมีความพึงพอใจในการดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองเรียนสูงสุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจการวางแผนดำเนินการโครงการค่ายศิลปะกับชีวิตในระดับมาก และมีความพึงพอใจวัตถุประสงค์ของโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกในระดับมาก ตามลำดับ ด้านการดำเนินงาน ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกมีความพึงพอใจในวิธีการฝึกอบรมของวิทยากรโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกสูงที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจกิจกรรมในโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกในระดับมาก และมีความพึงพอใจวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกในระดับมาก ตามลำดับ ด้านการประเมินผล ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกมีความพึงพอใจในคุณค่าและสารประโยชน์ของโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกสูงที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ในระดับมาก และมีความพึงพอใจวิธีการประเมินผลงานหลังการเข้าค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกในระดับมาก ตามลำดับ 2. การประเมินผลผลิตพบว่า ผู้เรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโครงการแตกต่างกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกทำให้ผู้เรียนมีความรู้ในภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น จากการสังเกตการณ์ร่วมโครงการค่ายรักษ์ศิลป์สร้างสรรค์อยุธยามรดกโลกบรรยากาศโดยรวมในการร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยบรรยากาศของความสนใจใฝ่รู้ทั้งครูและผู้เรียนที่ร่วมเรียนรู้ ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมกับการบรรยายของวิทยากร ทำให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินและเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครง เอื้อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียนในภาคปฏิบัติ ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้จักนำความรู้ที่ได้จากการบรรยายมาใช้ในการออกแบบชิ้นงานให้ถูกต้องตามหลักการทางศิลปะ และเมื่อพิจารณาจำนวนผลงานที่ได้ งานแต่ละชิ้นก็มีคุณภาพของงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF