<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว สังกัดสพป.ชร.เขต 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายอุดร แก้วเลิศ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านปางลาว
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาวให้สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้รายงานได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 93.73/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.92 มีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 25.85 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 10.92 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 11.15 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF