เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว สังกัดสพป.ชร.เขต 1
ชื่อผู้ทำ
นายอุดร แก้วเลิศ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปางลาว
จังหวัด
เชียงราย
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาวให้สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้รายงานได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 93.73/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.92 มีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 25.85 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 10.92 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 11.15 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :