ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางสุมา พรหมภักดี
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนบ้านปะลุกา
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
ฟิสิกส์
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านปะลุกา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.67/82.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 29.86
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF