เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสปเรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
นางสุวิภา กิตยานุรักษ์
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
อนุบาลวังเหนือ
จังหวัด
ลำปาง
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2555
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป
เรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 29 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย
ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย
ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด ดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 94.80/97.23 แสดงว่าแบบฝึกทักษะ
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชุด นิทานอีสป เรียนรู้มาตราตัวสะกด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :