<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสุนันทา โรจนานนท์
สถาบันการศึกษา โรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .50 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรม แนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล วัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรม แนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า 1) ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.05/85.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80 ) และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.83 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรม แนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (=4.51) และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ความพอใจ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF