<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้กับ การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาววิภาวี วิชัยวงษ์
สถาบันการศึกษา วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้กับ การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้รายงาน นางสาววิภาวี วิชัยวงษ์ ปีที่ศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา 2555 …………………………………………… บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนแบบร่วมมือ จำนวน 18 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ใบกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายการปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏว่า นักเรียนจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF