เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำ
นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
จังหวัด
บึงกาฬ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
2555
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้รายงาน นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน ที่มีความเที่ยงตรงระดับมากที่สุด บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งประสิทธิภาพของการกระจายระดับดีมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน การวิจัยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ คำนวณสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัย สรุปว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.42/85.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียน โดยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดิน ในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :