<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์
สถาบันการศึกษา บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ผู้รายงาน นายเชวงศักดิ์ สุสาระโพธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน ที่มีความเที่ยงตรงระดับมากที่สุด บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งประสิทธิภาพของการกระจายระดับดีมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน การวิจัยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ คำนวณสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย สรุปว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.42/85.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียน โดยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ดิน ในท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1