<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้น ป.3
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางแสงเดือน ลาวตุม
สถาบันการศึกษา บ้านร่องจว้า
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3