ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
แบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้น ป.3
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางแสงเดือน ลาวตุม
สถาบันการศึกษา
บ้านร่องจว้า
ระดับชั้น
มัธยมต้น
หมวดวิชา
คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF