ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นายสมศักดิ์ จอมเพ็ง
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
ชีววิทยา
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน : นายสมศักดิ์ จอมเพ็ง ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2556 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์ 80/80 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนบ้านสะแกงาม อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 25 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน จำนวน 1 ชุด เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 เรื่อง แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงแบน และ t-test แบบ Dependent Sample ผลการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.47/86.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนใช้และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF