<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด
ชื่อผู้ทำโครงงาน ศิริวิมล ไชยชุมศักดิ์
สถาบันการศึกษา บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตลอดจนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ (E1/E2) ศึกษาผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้ค่า t (t-test) และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกเล่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.67/86.49 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนกับ หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ผลปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.74)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF