เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด
ชื่อผู้ทำ
ศิริวิมล ไชยชุมศักดิ์
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จังหวัด
เชียงราย
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2555
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตลอดจนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ (E1/E2) ศึกษาผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้ค่า t (t-test) และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกเล่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.67/86.49 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนกับ หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ผลปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.74)
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :