เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำ
นายไฟศาล แสนเกษม
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรี
จังหวัด
บุรีรัมย์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
2556
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม(วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา)
ชุดระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
(วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดระบบอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 3) แบบสอบถาม เจตคติของนักเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ t - test ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละเล่มมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 85.13/84.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกเล่ม
2) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกเล่ม
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ มีเจตคติ ที่ดีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :