<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายไฟศาล แสนเกษม
สถาบันการศึกษา โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรี
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม(วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม (วิชาสุขศึกษา) ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดระบบอวัยวะ ต่าง ๆ ของร่างกาย 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 3) แบบสอบถาม เจตคติของนักเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ t - test ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละเล่มมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 85.13/84.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกเล่ม 2) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกเล่ม 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ มีเจตคติ ที่ดีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2013-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1