<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางดวงฤดี วิชัยสงค์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเกด
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือครูสำหรับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง จำนวน 24 แผน ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที (t–test) แบบไม่อิสระ (Dependent) และหาค่าความพึงพอใจของนักเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แล้วเทียบกับเกณฑ์ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 1.ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.07/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3.นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2013-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3