เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
นางดวงฤดี วิชัยสงค์
ชื่อตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกด
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
2556
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือครูสำหรับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง จำนวน 24 แผน ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที (t–test) แบบไม่อิสระ (Dependent) และหาค่าความพึงพอใจของนักเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แล้วเทียบกับเกณฑ์

ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
1.ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.07/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :