<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแบบวงจร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางฉวรัตน์ นิลภูมิ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพุน
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแบบวงจร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน 2) เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการใช้โปรแกรม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบวงจร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินต่อการใช้โปรแกรมการ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบวงจร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT) และโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายแบบวงจร 8 สถานี ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 80 นาที วิเคราะห์ข้อมูลใช้หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนฝึก และหลังฝึก ผลการศึกษาพบว่า 1. โปรแกรมออกกำลังกายแบบวงจร ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. หลังฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายครบ 8 สัปดาห์ สมรรถภาพของนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรดีขึ้น 3. ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อโปรแกรมการฝึกแบบวงจรอยู่ในระดับดีมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF