<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป อำนาจเจริญ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายวีระชัย ไกยรัตน์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทสรุปย่อ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 465 คนผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 465 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน จำนวน 15 คน และครูจำนวน 22 คน ได้มาโดยการเลือกมาแบบเจาะจงเป็นกลุ่ม (Group Purposive Selection) ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) ซึ่งดำเนินการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินบริบท 2) แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) แบบประเมินกระบวนการ 4) แบบประเมินผลผลิตด้านประสิทธิภาพ 5) แบบประเมินคุณธรรม 8 ประการ ของนักเรียน แยกเป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 5.1 แบบประเมินคุณธรรม 8 ประการ ของนักเรียนโดยนักเรียน ฉบับที่ 5.2 แบบประเมินคุณธรรม 8 ประการ ของนักเรียนโดยครูประจำชั้น ฉบับที่ 5.3 แบบประเมินคุณธรรม 8 ประการ ของนักเรียนโดยผู้ปกครอง 6) แบบประเมินผลผลิตตามผลการดำเนินงานทั้ง 8 กิจกรรม และ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.89, 0.80, 0.90, 0.89, 0.91 และ 0.89 ตามลำดับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ดำเนินการโดยผู้ประเมิน จากผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ดำเนินการโดยมอบหมายให้ครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบประเมินที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ(checklist) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) แบบประเมินที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ แบบประเมินส่วนที่เป็นคำถามปลายเปิด การสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมิน พบว่า 1) ผลการประเมินบริบท พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่มีต่อบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ โดยภาพรวม เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 4.56, S.D. = 0.53) 2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 3.12, S.D. = 0.64) และเมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านบุคลากร ( = 3.84) ด้านงบประมาณ ( = 3.47) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( = 2.46) ด้านการบริหารจัดการ ( = 2.25) 3) ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 3.95, S.D. = 0.75) และเมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแต่ละกิจกรรมจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ กิจกรรมสะอาดกายใจ ( = 4.06) กิจกรรมความวินัยดีมีสุข ( = 4.04) กิจกรรมผึ้งน้อยสามัคคี ( = 4.03) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ( = 4.00) กิจกรรมความขยันหมั่นเพียรของฉัน ( = 3.97) กิจกรรมสามคำที่ควรใช้ ( = 3.88) กิจกรรมใครกันแน่ที่ซื่อสัตย์ ( = 3.83) กิจกรรมค้นหาคนประหยัด ( = 3.80) 4) ผลการประเมินผลผลิต พบว่า (1) ผลผลิตด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 3.94, S.D. = 0.77) และเมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ กิจกรรมสะอาดกายใจ ( = 3.98) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ( = 3.97) กิจกรรมสามคำที่ควรใช้ ( = 3.96) กิจกรรมความวินัยดีมีสุข ( = 3.95) กิจกรรมผึ้งน้อยสามัคคี ( = 3.94) กิจกรรมค้นหาคนประหยัด ( = 3.93) กิจกรรมใครกันแน่ที่ซื่อสัตย์ ( = 3.92) กิจกรรมความขยันหมั่นเพียรของฉัน ( = 3.90) (2) ผลผลิตด้านคุณธรรม 8 ประการของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับผลการประเมินยืนยันตรงกันว่ามีคุณธรรม 8 ประการ จากทั้ง 3 แหล่งข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 84.30 (3) ผลผลิตตามการดำเนินงานทั้ง 8 กิจกรรม พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 4.25, S.D. = 0.69) และเมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ กิจกรรมสะอาดกายใจ ( = 4.36) กิจกรรมความวินัยดีมีสุข ( = 4.32) กิจกรรมผึ้งน้อยสามัคคี ( = 4.29) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ( = 4.28) กิจกรรมความขยันหมั่นเพียรของฉัน ( = 4.24) กิจกรรมสามคำที่ควรใช้ ( = 4.22) กิจกรรมใครกันแน่ที่ซื่อสัตย์ ( = 4.21) กิจกรรมค้นหาคนประหยัด ( = 4.10) 5) ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครู มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ( = 4.02, S.D. = 0.72) และเมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ผู้ปกครองนักเรียน ( = 4.05) ครู ( = 4.05) นักเรียน ( = 4.03)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1