<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช จังหวัดสุรินทร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางชุติมา แก่นแก้ว
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช จังหวัดสุรินทร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้วิจัย นางชุติมา แก่นแก้ว ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2555 การวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100,000 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช จังหวัดสุรินทร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช จังหวัดสุรินทร์ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 จำนวน 28 แผน แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100,000 จำนวน 4 ชุด 28 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (rtt) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช จังหวัดสุรินทร์ ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 25 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (rtt) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และ ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.80/81.78 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100,000 ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2013-01-01
Download ไฟล์ PDF