เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
ชื่อผู้ทำ
นางสาวมัทติกา ไชยแสงคำ
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ2
ชื่อโรงเรียน
บ้านแจมป๋อง
จังหวัด
เชียงราย
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 7 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีแผนแบบการทดลอง One Group Pretest –Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัด การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย โดยหาประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 88.45/86.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.40 (ร้อยละ 58) และคะแนนทดสอบหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.90 (ร้อยละ 86.33)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62)
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :