<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวมัทติกา ไชยแสงคำ
สถาบันการศึกษา บ้านแจมป๋อง
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 7 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีแผนแบบการทดลอง One Group Pretest –Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัด การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย โดยหาประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 88.45/86.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.40 (ร้อยละ 58) และคะแนนทดสอบหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.90 (ร้อยละ 86.33) 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF