<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางนิธิยา ทุมโยมา
สถาบันการศึกษา โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากการจัดห้องเรียนแต่ละห้องมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยจัดนักเรียนคละกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. ชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยาและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.97/85.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 75/75 2. ชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7226 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.26 3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพลยา และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2012-01-01
Download ไฟล์ PDF