เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ชื่อผู้ทำ
นายสมเกียรติ ทองล้วน
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดนิมมานรดี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
2556
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ
ผู้เขียน นายสมเกียรติ ทองล้วน
ปีที่ศึกษา 2556

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิมมานรดี ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนิมมานรดี สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน คละความสามารถกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 สามารถสรุปผลได้ดังนี้
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพมีประสิทธิภาพเท่ากับ E1 87.93/ E2 92.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80
2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด


Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :