<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสมเกียรติ ทองล้วน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดนิมมานรดี
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ ผู้เขียน นายสมเกียรติ ทองล้วน ปีที่ศึกษา 2556 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิมมานรดี ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนิมมานรดี สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน คละความสามารถกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ สรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพมีประสิทธิภาพเท่ากับ E1 87.93/ E2 92.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80 2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตและสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2013-01-01
Download ไฟล์ PDF