เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำ
นางอัมราวัลย์ จันทร์หอม
ชื่อตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)
จังหวัด
อุบลราชธานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารและโภชนาการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเนื้อหาเป็น 5 หน่วย การเรียน
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และ
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 15 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 82.11/85.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทำให้ตื่นเต้นและเร้าความสนใจ รองลงมาคือ เพิ่มทักษะในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม ตามลำดับ


Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :