เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำ
นางอัญชลี ขวัญวงค์
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.2
ชื่อโรงเรียน
ขุนยวมวิทยา
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา : นางอัญชลี ขวัญวงค์

ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) แผนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมเรื่อง การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.67 / 80.75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชา ชีววิทยา 5 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.00 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนยวมวิทยามีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.11 มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :