<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางอัญชลี ขวัญวงค์
สถาบันการศึกษา ขุนยวมวิทยา
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา : นางอัญชลี ขวัญวงค์ ปีที่ศึกษา 2555 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) แผนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมเรื่อง การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.67 / 80.75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชา ชีววิทยา 5 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.00 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมวิชาชีววิทยา 5 เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนยวมวิทยามีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.11 มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1