เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องการนับจำนวน 1-10 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
ชื่อผู้ทำ
นางพนิตพิมพ์ ปานก้อม
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
เทศบาลท่าอิฐ
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ปี
2552
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับจำนวน 1-10 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การนับจำนวน 1-10 ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ที่กำลังเรียนอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับจำนวน 1-10 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 10 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การนับจำนวน1-10 ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึก เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับจำนวน 1-10 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยพิจารณาหาค่าความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของหนังสือจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .21 และ จากการนำแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับจำนวน 1-10 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับจำนวน 1-10 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.38/ 82.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การนับจำนวน 1-10 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :