<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางดวงใจ ไชยมงกุฎ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย : ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้เขียน : นางดวงใจ ไชยมงกุฎ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม รวม 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสวัสดิการ ด้านบริการ และด้านประชาสัมพันธ์ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ รวมทั้งผ่านการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแล้ว ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล นำมาหาค่าร้อยละ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตามสถานภาพโดยใช้การทดสอบที (t – test) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนวัดตกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสวัสดิการ ด้านการบริการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านผลิตภัณฑ์ตามลำดับ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1