เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ทำ
นางดวงใจ ไชยมงกุฎ
ชื่อตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่องวิจัย : ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้เขียน : นางดวงใจ ไชยมงกุฎ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
รวม 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสวัสดิการ ด้านบริการ และด้านประชาสัมพันธ์ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ รวมทั้งผ่านการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแล้ว ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล นำมาหาค่าร้อยละ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตามสถานภาพโดยใช้การทดสอบที (t – test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนวัดตกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสวัสดิการ ด้านการบริการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านผลิตภัณฑ์ตามลำดับ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :