<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางอมรา สภาพันธ์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ชื่อผู้วิจัย อมรา สภาพันธ์ ปีที่วิจัย 2555 บทคัดย่อ การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนย่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความและ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 แบบฝึก (2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเขียนย่อความ จำนวน 9 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเขียนย่อความ จำนวน 41 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับ มากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF