เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำ
นางอมรา สภาพันธ์
ชื่อตำแหน่ง
ครูคศ.2
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)
จังหวัด
สงขลา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้วิจัย อมรา สภาพันธ์
ปีที่วิจัย 2555
บทคัดย่อ
การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนย่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความและ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 แบบฝึก (2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเขียนย่อความ จำนวน 9 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเขียนย่อความ จำนวน 41 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับ มากที่สุด
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :