<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์
สถาบันการศึกษา บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน : นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์ ปีที่ทำรายงาน : ปีการศึกษา 2550 สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทคัดย่อ การรายงานการพัฒนาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำรายงานการพัฒนากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานการพัฒนา ประกอบด้วย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ก่อนเรียนและหลังเรียน 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t – test Dependent Samples) ผลการพัฒนา ปรากฏผลดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 85.04/86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุปผลการพัฒนา จากรายงานการพัฒนาในภาพรวมของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จาก เศษผ้า พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเพราะสามารถเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุตามมาตรฐานที่กำหนด มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1