<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางมณีรัตน์ น้อยอุทัย
สถาบันการศึกษา เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การรายงานผลการพัฒนาการอ่านภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับ-ใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดช่องลม(เปี่ยมวิยาคม) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 จำนวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น เนื้อหาที่ใช้ในการทำแบบฝึกเสริมทักษะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความจำนวน 5 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบมี 3 ตัวเลือกและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าความเชื่อมั่น, ค่าความยากง่าย, ค่า-อำนาจจำแนกและการทดสอบค่าที ( t – test ) แบบ dependent. ผลการรายงานพบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.28/81.42 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ มีค่าเท่ากับ4.74 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอบเขตของการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานได้กำหนดขอบเขตองการศึกษาค้นคว้าไว้ดังนี้ 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 61 คน 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม(เปี่ยมวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 2.1 ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3. เครื่องมือที่ใช้ในศึกษา 3.1 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด คือ ชุดที่ 1 เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสมุทรสาคร ชุดที่ 2 เรื่อง พักผ่อนท่องเที่ยว ชุดที่ 3 เรื่อง เก็บเกี่ยวประเพณี ชุดที่ 4 เรื่อง ทรัพย์มั่งมีของดีเมืองสมุทรสาคร ชุดที่ 5 เรื่อง สัญจรท่าฉลอม 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 3.3 แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สมมติฐานของการศึกษา ผู้รายงานได้ตั้งสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ไว้ดังนี้ 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน 3. ผลประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ความสำคัญของการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความที่ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ 80/80 จำนวน 5 ชุด 5 เล่ม สำหรับใช้ฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกับผู้รายงานขอกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้ 1. การอ่านจับใจความ หมายถึง วิธีการเรียนรู้โดยการอ่านข้อความแล้วเข้าใจสามารถจับใจความสำคัญได้ว่าเกี่ยวข้องกับใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไรและทำไม โดยการตอบคำถาม โดยการเล่าเรื่องการพูดอธิบายหรือแสดงความคิดเห็น จัดเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามระดับขั้น ความสามารถของสมองตามแนวความคิดของบลูม (Blrom) ซึ่งมี 6 ขั้น ได้แก่ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 2. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นประเภทความเรียงสั้น ๆ มากำหนดเป็นบทอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความจนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะสามารถสรุปใจความสำคัญและเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้ 3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดสมุทรสาครที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น 4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินความแตกต่างของคะแนน กระบวนการทำงานของนักเรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการทดสอบหลังเรียน โดยใช้ประสิทธิภาพ 80/80 ซึ่ง 80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทำกิจกรรรมย่อยของสื่อนั้น 80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทำแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากได้เรียนสื่อเล่มนั้นแล้ว 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กำลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2552 ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 6. ข้อมูลท้องถิ่น หมายถึง เรื่องราวที่อยู่ในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ประเพณีต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้ค้นคว้านำมาเรียบเรียงจากเอกสารอ้างอิงของจังหวัดสมุทรสาคร
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1