ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อผู้ทำโครงงาน
ยุพิน รัตนาธรรมวัตน์
สถาบันการศึกษา
บ้านไร่บน
ระดับชั้น
มัธยมต้น
หมวดวิชา
ฟิสิกส์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF