<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อผู้ทำโครงงาน ยุพิน รัตนาธรรมวัตน์
สถาบันการศึกษา บ้านไร่บน
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ฟิสิกส์
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1