<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน มันทนา กันเพ็ชร
สถาบันการศึกษา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อำเภอคลองขลุง
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่างๆ เวลา 2 ชั่วโมง มาตรฐานที่ ว.1.1. เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กันมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้ ยกตัวอย่างการทำงานที่สัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆของมนุษย์ สาระสำคัญ ร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ มีลักษณะต่างกัน แ ละทำหน้าที่ต่างกัน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ยกตัวอย่างการทำงานรู้และเข้าใจสามารถที่จะสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆของมนุษย์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายการทำงานและหน้าที่ของอวัยวะของมนุษย์ได้ 2. นักเรียนอธิบาย และยกตัวอย่างการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ สาระการเรียนรู้ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ขบวนการจัดการเรียนรู้ กำหนดปัญหา 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ พร้อมที่จะตั้งคำถามเรื่อง การทำงานของอวัยวะ ตั้งสมมติฐาน 1. ครูนำภาพร่างกายมนุษย์ให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนถึงอวัยวะของมนุษย์มี อะไรบ้าง และมีการทำงานอย่างไรบ้าง 2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3. ให้นักเรียนดูรูปภาพลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งมีลักษณะรูปร่าง ประกอบด้วยอวัยวะ ต่างๆ กัน แล้วสนทนาว่ามีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไร 4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน และศึกษาตามกลุ่มที่ครูได้กำหนดไว้ให้ทุกกลุ่มต้อง ศึกษาตามกลุ่มที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ โดยครูมอบใบงานที่ 1 ให้กับหัวหน้ากลุ่มทุกๆ กลุ่ม และศึกษาใบความรู้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบการย่อยอาหาร กลุ่มที่ 2 ศึกษาใบความรู้เรื่อง วงจรโลหิต กลุ่มที่ 3 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบหายใจ กลุ่มที่ 4 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และระบบผิวหนัง กลุ่มที่ 5 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบประสาท กลุ่มที่ 6 ศึกษาใบความรู้เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ ชาย และ หญิง เรียนทุกกลุ่ม โดยการหมุนเรียนตามเข็มนาฬิกาจนครบทุกฐานทุกกลุ่มโดยศึกษาฐานละ 10 นาที และครูบอกนักเรียนว่า เมื่อทุกกลุ่มเวียนถึงฐานสุดท้ายแล้วให้นักเรียนเตรียมรายงานหน้าชั้น ในเรื่องนั้นๆ กลุ่มละ 5 นาที การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอจากเรื่องที่ได้ศึกษาและนำเสนองานกลุ่ม ฐานสุดท้ายที่อยู่แตะละกลุ่ม แล้วช่วยกันสรุปหน้าที่การทำงานของอวัยวะ โดยครูคอยแนะนำเพิ่มเติมข้อความให้ในบางครั้งที่นักเรียนพูดไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบ หรือดูจาก หุ่นจำลอง 2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน การวัดผลประเมินผล 1. แบบสังเกตการเข้าร่วมกลุ่มศึกษาใบงาน 2. ตรวจแบบฝึกหัด 3. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน สื่อการเรียนรู้ - ใบความรู้ ที่ 1- 6 - รูปภาพอวัยวะของร่างกายมนุษย์ - รูปหุ่นแสดงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์ - รูปภาพแสดงร่างกายของผู้หญิงและผู้ชาย - แบบฝึกหัด - ห้องสมุดโรงเรียน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3