<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การใช้ห้องสมุด
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสุนทรี เซี่ยงว่อง
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุนทรี เซี่ยงว่อง สถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ทำการรายงาน ปีการศึกษา 2551 บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด วิธีดำเนินการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 54 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนประจำรายวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ แผนการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ t-test ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.06/81.20 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF