เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การใช้ห้องสมุด
ชื่อผู้ทำ
นางสาวสุนทรี เซี่ยงว่อง
ชื่อตำแหน่ง
คศ.3
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัด
พิษณุโลก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2551
บทคัดย่อ
ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุนทรี เซี่ยงว่อง
สถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่ทำการรายงาน ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206
การใช้ห้องสมุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กำหนด 80/80
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด

วิธีดำเนินการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2551 จำนวน 54 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนประจำรายวิชา
เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ แผนการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ t-test

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.06/81.20
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ท 30206 การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท 30206 การใช้ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดDownload ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :