<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางปราณี รัตนไชย
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ระดับชั้น
มัธยมต้น
หมวดวิชา
คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมทั้งเพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ (E1/E2) การทดสอบสมมุติฐาน t-test Dependent ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๙๔/๘๖.๘๒ ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ การเขียนสะกดคำภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ ๒๖.๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF