<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ บทคัดย่อ : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้ทำโครงงาน ครูเปี๊ยก
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ผู้รายงาน นางเพ็ญศรี ไชยนุ้ย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2552 บทคัดย่อ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน บ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 19 คน จำนวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 6 แผน ซีดีบทเรียนมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง และบทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุดอยู่ในบทเรียนสำเร็จรูป 6 เล่ม จำนวน 60 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (Dependent Sample) ผลการศึกษา พบว่า 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.50/88.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูปการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนผสมผสานสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 6 เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF