<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “กีฬาวอลเลย์บอล” โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางพยอม สีมาวงษ์
สถาบันการศึกษา โชคเพชรพิทยา
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “กีฬาวอลเลย์บอล” โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 แผน 2) แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 22 แบบฝึก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.32/86.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.7078 คิดเป็นร้อยละ 70.78 แสดงว่า นักเรียนมีทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 70.78 3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF