เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “กีฬาวอลเลย์บอล” โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
ชื่อผู้ทำ
นางพยอม สีมาวงษ์
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โชคเพชรพิทยา
จังหวัด
สุรินทร์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “กีฬาวอลเลย์บอล” โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ กีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 แผน 2) แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 22 แบบฝึก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples)ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.32/86.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.7078 คิดเป็นร้อยละ 70.78 แสดงว่า นักเรียนมีทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 70.78
3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วอลเลย์บอล (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :