<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวประไพ ธุรานุช
สถาบันการศึกษา บ้านตาเปาว์
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตาเปาว์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต เขต ๑ ผู้รายงาน นางสาวประไพ ธุรานุช ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๓ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตาเปาว์ อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๑ จำนวน ๑๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗ เล่ม คือ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่น ๑.๓๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำโดยนำคะแนนระหว่างเรียนจากการทำแบบฝึกหัด และคะแนนหลังเรียนหลังจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำเล่ม มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) และเปรียบเทียบคะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากได้เรียนบทเรียนสำเร็จรูปจนจบทั้ง ๗ เล่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ ๑-๗ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปเล่มที่ ๑-๗ โดยเฉลี่ยรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จาก๘๐/๘๐ ได้เท่ากับ ๘๔.๕๑/๘๖.๗๗ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปจากการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน โดยเฉลี่ยหลังเรียนได้เท่ากับ ๒๓.๑๑ คะแนน และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้เท่ากับ ๑๓.๕๘ จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน พบว่ามีระดับการประเมินเฉลี่ย (X = ๔.๖๑) อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด และผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูปจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ คน พบว่ามีระดับการประเมินเฉลี่ย ( X = ๔.๘๖ ) อยู่ในระดับเหมาะสม มากที่สุด และผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ ๑-๗ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( X = ๓.๔๗-๓.๗๘ )
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1