<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน จิราพร วิริยะ
สถาบันการศึกษา บ้านแม่กลองเก่า
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ชื่อผู้รายงาน : นางจิราพร วิริยะ ปีการศึกษา : 2552 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย (E1 , E2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ตลอดจนเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้รายงานสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม ได้แก่ มาตราแม่กก มาตราแม่กน มาตราแม่กด มาตราแม่กง มาตราแม่กบ มาตราแม่เกอว มาตราแม่กม และ มาตราแม่เกย แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำคะแนนระหว่างเรียนคือจากการทำแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละเล่มมี 6 ชุด และคะแนนหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำเล่ม มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ(E1 , E2) และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้เรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยจนจบทั้ง8เล่มแล้วแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ โดยครูเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามรายการสังเกต ขณะนักเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยแต่ละเล่ม ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเล่มที่ 1- 8 โดยเฉลี่ยรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จาก 80/80ได้เท่ากับ 84.60/84.00 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย จากการทดสอบหลังการเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนการเรียน 22.20 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ37.00 ผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนพบว่า ระดับการประเมินมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.50 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เล่มที่ 1 – 8โดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.51
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF