<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาววันดี ลิ้นประเสริฐ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองอุดม
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา นางสาววันดี ลิ้นประเสริฐ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2552 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำนวน 25 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 50 ชั่วโมง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.37/85.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนสะกดคำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ อยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF