<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางกัลยา เสนพรหม
สถาบันการศึกษา ครู โรงเรียนยะหริ่ง
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่องานที่ศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง ผู้ศึกษา นางกัลยา เสนพรหม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนยะหริ่ง ปีที่ศึกษา 2551 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนในเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยะหริ่ง จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (แบบเลือกตอบ ก ข ค ง) และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะแต่ละเล่ม จำนวน 12 ชุดๆ ละ 20 ข้อเป็นแบบเลือกตอบ (4 ตัวเลือก ก ข ค ง) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 ค่าความเที่ยงตรง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (D) สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบค่าที (t – test) ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง มีประสิทธิภาพ 80.76 /82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยะหริ่ง มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF