เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง
ชื่อผู้ทำ
นางกัลยา เสนพรหม
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
ครู โรงเรียนยะหริ่ง
จังหวัด
ปัตตานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2551
บทคัดย่อ
ชื่องานที่ศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง
ผู้ศึกษา นางกัลยา เสนพรหม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนยะหริ่ง
ปีที่ศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนในเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยะหริ่ง จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (แบบเลือกตอบ ก ข ค ง) และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะแต่ละเล่ม จำนวน 12 ชุดๆ ละ 20 ข้อเป็นแบบเลือกตอบ (4 ตัวเลือก ก ข ค ง) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 ค่าความเที่ยงตรง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (D) สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบค่าที (t – test) ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยะหริ่ง มีประสิทธิภาพ 80.76 /82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยะหริ่ง มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :