เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำ
นางรัตนา ทองสีนุช
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
อนุบาลปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
จังหวัด
ปัตตานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2552
บทคัดย่อ
การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 43 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วยแบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบฝึกแต่ละชุด จำนวน 9 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าสถิติ t-test

ผลการพัฒนาพบว่า
1. แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างมีประสิทธิภาพ ได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 82.51/84.81 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมาก


เครื่องมือ แจกแบบฝึกรวมเล่ม (ไฟล์ที่ 1 math6.pdf) พร้อมเฉลย (ไฟล์ที่ 2 ansmath6.pdf) ไฟล์ละ 9 เรื่อง พร้อมแบบทดสอบ หรือโหลดจาก http://gotoknow.org/blog/trattana หรือ http://gotoknow.org/file/tsunan/list หรือ http://mis-oas.oas.psu.ac.th/~nratata/ หรือ http://www.schuai.net/ratana/
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :