ลักษณะทางพันธุกรรม

พันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


                                 


           นักเรียนอาจเคยสังเกตพบว่าสัตว์เลี้ยง  เช่น  สุนัขหรือแมว   เมื่อมีลูกแต่ละครอก    ลูกแต่ละตัวมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่   ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อ   และมีบางลักษณะที่ปรากฏโดยที่ไม่พบทั้งในพ่อและในแม่แต่อาจพบในปู่  ย่า  ตา  หรือ  ยาย   ทั้งนี้เพราะลักษณะต่างๆ  ของสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดได้   นักเรียนคงสังเกตเห็นว่า    คนในครอบครัวเดียวกันมีลักษณะเหมือนกันมากกว่าคนต่างครอบครัว   แต่ก็ยังมีลักษณะแตกต่างกันบ้างยกเว้นพี่น้องที่เป็นแฝดร่วมไข่   ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันเกือบทุกประการ   ในบทนี้นักเรียนจะได้ศึกษากลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต   และการนำความรู้ในเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์


4.1ลักษณะทางพันธุกรรม
          ลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรม   นักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรม 4.1

กิจกรรม4.1 ลักษณะทางพันธุกรรมที่สังเกตเห็นได้

 1. สำรวจลักษณะทางกายภาพบางประการที่ปรากฏในตัวนักเรียนและคนในครอบครัวอย่างน้อย  3  รุ่น  เช่น  ปู่ย่า   ตายาย   พ่อแม่    พี่น้อง   ว่ามีลักษณะใดที่เหมือนกันบ้าง

2.  ระบุว่าลักษณะที่เหมือนกันนั้นปรากฏในสมาชิกคนใดของครอบครัว  บันทึกผลลงในตารางบันทึก ผลการสำรวจที่นักเรียนออกแบบด้วยตนเอง

3. นำเสนอและอธิบายผลการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดภายในครอบครัว

                                                            ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรม
                              
                              
                                                  ภาพ4.1 ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรม

          จากตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวที่ได้ศึกษาในกิจกรรม  4.1  นักเรียนคงเห็นแล้วว่า   คนที่เป็นญาติสายเลือดเดียวกันมักมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ  แต่ก็ยังมีบางลักษณะที่ผิดแผกกันไปบ้าง  เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างกัน

 นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม
 ลักษณะทางพันธุกรรมปรากฏเป็นลักษณะที่แตกต่างกันเป็นกลุ่มๆ  ดังภาพ 4.1 เท่านั้นหรือไม่

          สิ่งที่กำหนดลักษณะต่างๆ ทางพันธุกรรมอยู่ที่ส่วนใดของเซลล์และถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกและรุ่นต่อๆไปได้อย่างไร