ธาตุกึ่งโลหะ

ธาตุกึ่งโลหะ
           ธาตุกึ่งโลหะ   คือธาตุที่มีสมบัติบางประการคล้ายโลหะและสมบัติบางประการคล้ายอโลหะ   ในหัวข้อนี้จะศึกษาเปรียบเทียบธาตุโลหะกับกึ่งโลหะได้แก่ธาตุอะลูมีเนียม (Al) กับซิลิคอน (Si) ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายชนิด

           อะลูมิเนียม มีสีเทาเงิน มีความหนาแน่นต่ำ น้ำหนักค่อยข้างเบาและแข็ง   นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี อะลูมิเนียในธรรมชาติมีอยู่ค่อนข้างมาก   แต่อยู่ในรูปของสารประกอบที่เรีกยว่า บอกไซด์  Al2O3.2H_2O และอะลูมิเนียมออกไซด์  Al2O3 หรือเรียกว่า คอรัมดัม
           บอกไซด์ ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำโลหะอะลูมิเนียมซึ่งมีประโยชน์มาก   ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน ใช้ผสมกับโลหะอื่นๆ เพื่อทำเป็นส่วนประกอบในยานพาหนะต่างๆ เช่น เครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ และเรือ ใช้ทำเป้นแผ่ยบางๆ ใช้ห่ออาหาร เป็นต้น
           คอรันดัม เป็นค่าที่มีคุณภาพทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย   นำไปทำเป็นอัญมณีวึ่งมีสีต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะแทรนซิชันที่ปนอยู่ เช่น ถ้ามีโลหะโครเมียม จะมีสีแดง เรียกว่า ทับทิม ถ้ามีเหล็กและไทเทเนียมปนอยู่ จะมีสีน้ำเงิน เรียกว่า ไพลิน เป็นต้น


 
ไพลินที่ติดอยู่กับหิน (ดร.พรสวาท   วฒนกูล เอื้อเฟื้อภาพ)


           สารประกอบอะลูมิเนียมที่เรารู้จักและใช้กันได้แก่ สารส้ม มีสูตรเคมี KAl(O4)2.12H2O เป็นผลึกใส ใช้ในกระบวนการทำน้ำประปาหรือกวนน้ำที่ขุ่นให้สารแขวนลอยตกตะกอนกลายเป็นน้ำใส และใช้ในอุตสาหกรรมทำกระดาษ
 

         

ซิลิคอน (Si) เป็นผลึกสีเทาเงิน   อะตอมของซิลิคอนยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนซ์ในรูปโครงผลึกร่างตาข่าย   โครงร่าง 3 มิติของซิลิคอนมีลักษณะคล้ายเพชร ซิลิคอนเป็นสารกึ่งตัวนำ   ใช้ทำแผนวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น ซิลิคอน มีมากในธรรมชาติ   แต่อยู่ในรูปของสารประกอบที่ เรียกว่า ซิลิกาหรือซิลิคอนไดออกไซด์ SiO2 ซึ่งคือทรายนั่นเอง ใช้เป็นสารเริ่มต้นในการผลิตธาตุซิลิคอนและใช้มากในอุตสาหกรรมทำแก้ว
           ธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ   นอกจากจะแบ่งเป็น โลหะ อโลหะ โลหะแทรนซิชัน และกึ่งโลหะแล้ว ยังมีธาตุบางชนิดที่มีสมบัติพิเศษต่างจากธาตุอื่น   เรียกธาตุกลุ่มนี้ว่า ธาตุกัมนันตรังสี ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป